« Obadiah » « 1 » : « 1 »

חֲז֖וֹן עֹֽבַדְיָ֑ה כֹּֽה־אָמַר֩ אֲדֹנָ֨י יְהוִ֜ה לֶאֱד֗וֹם שְׁמוּעָ֨ה שָׁמַ֜עְנוּ מֵאֵ֤ת יְהוָה֙ וְצִיר֙ בַּגּוֹיִ֣ם שֻׁלָּ֔ח ק֛וּמוּ וְנָק֥וּמָה עָלֶיהָ לַמִּלְחָמָֽה׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 14516
This is the vision of Obadiah: This is what the Lord GOD says about Edom—We have heard a message from the lord; an envoy has been sent among the nations to say, “Rise up, and let us go to battle against her!”—

/ḥăzōn ʿōvadyā́ kō ʾāmár ʾădōnā́y ʾădōnāy le ʾĕdōm šᵉmūʿā́ šāmáʿnū mē ʾēt ʾădōnāy wᵉ ṣīr ba -g-gōyím šullā́ḥ qū́mū wᵉ nāqū́mā ʿāléhā la -m-milḥāmā́ /

Gloss translation

  1. ḥăzōn
  2. vision
  3. n m sg con
  1. ʿōvadyā́
  2. Obadiah
  3. pn m sg abs
  1. thus
  2. adv
  1. ʾāmár
  2. say
  3. v √qal perf III m sg
  1. ʾădōnā́y
  2. Lord
  3. pn m sg abs
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. le
  2. to
  3. prep
  1. ʾĕdōm
  2. Edom
  3. pn sg abs
  1. šᵉmūʿā́
  2. report
  3. n f sg abs
  1. šāmáʿnū
  2. hear
  3. v √qal perf I pl
  1. from
  2. prep
  1. ʾēt
  2. together with
  3. prep
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. ṣīr
  2. messenger
  3. n m sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -g-gōyím
  2. people
  3. n m pl abs
  1. šullā́
  2. send
  3. v √pu perf III m sg
  1. ́
  2. arise
  3. v √qal imp! II m pl
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. nāqū́
  2. arise
  3. v √qal imperf I pl
  1. ʿālé
  2. upon
  3. prep + III f sg
  1. la
  2. to
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -m-milḥāmā́
  2. war
  3. n f sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »