« Obadiah » « 1 » : « 1 »

חֲז֖וֹן עֹֽבַדְיָ֑ה כֹּֽה־אָמַר֩ אֲדֹנָ֨י יְהוִ֜ה לֶאֱד֗וֹם שְׁמוּעָ֨ה שָׁמַ֜עְנוּ מֵאֵ֤ת יְהוָה֙ וְצִיר֙ בַּגּוֹיִ֣ם שֻׁלָּ֔ח ק֛וּמוּ וְנָק֥וּמָה עָלֶיהָ לַמִּלְחָמָֽה׃

Debug: verse number 14516This is the vision of Obadiah: This is what the Lord GOD says about Edom—We have heard a message from the lord; an envoy has been sent among the nations to say, “Rise up, and let us go to battle against her!”—

/ḥăzōn ʿōvadyā́ kō ʾāmár ʾădōnā́y ʾădōnāy le ʾĕdōm šᵉmūʿā́ šāmáʿnū mē ʾēt ʾădōnāy wᵉ ṣīr ba -g-gōyím šullā́ḥ qū́mū wᵉ nāqū́mā ʿāléhā la -m-milḥāmā́ /

Gloss translation

  1. ḥăzōn
  2. vision
  3. n m sg con
  1. ʿōvadyā́
  2. Obadiah
  3. pn m sg abs
  1. thus
  2. adv
  1. ʾāmár
  2. say
  3. v √qal perf III m sg
  1. ʾădōnā́y
  2. Lord
  3. pn m sg abs
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. le
  2. to
  3. prep
  1. ʾĕdōm
  2. Edom
  3. pn sg abs
  1. šᵉmūʿā́
  2. report
  3. n f sg abs
  1. šāmáʿnū
  2. hear
  3. v √qal perf I pl
  1. from
  2. prep
  1. ʾēt
  2. together with
  3. prep
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. ṣīr
  2. messenger
  3. n m sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -g-gōyím
  2. people
  3. n m pl abs
  1. šullā́
  2. send
  3. v √pu perf III m sg
  1. ́
  2. arise
  3. v √qal imp! II m pl
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. nāqū́
  2. arise
  3. v √qal imperf I pl
  1. ʿālé
  2. upon
  3. prep + III f sg
  1. la
  2. to
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -m-milḥāmā́
  2. war
  3. n f sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »