« Nehemiah » « 1 » : « 1 »

דִּבְרֵ֥י נְחֶמְיָ֖ה בֶּן־חֲכַלְיָ֑ה וַיְהִ֤י בְחֹֽדֶשׁ־כסלו [כִּסְלֵיו֙] שְׁנַ֣ת עֶשְׂרִ֔ים וַאֲנִ֥י הָיִ֖יתִי בְּשׁוּשַׁ֥ן הַבִּירָֽה׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 21044
These are the words of Nehemiah son of Hacaliah: In the month of Chislev, in the twentieth year, while I was in the citadel of Susa,

/divrḗ nᵉḥemyā́ ben ḥăxalyā́ wa yᵉhī vᵉ ḥṓdeš *kislēw šᵉnat ʿeśrī́m wa ʾănī hāyī́tī bᵉ šūšán ha-b-bīrā́ /

Gloss translation

  1. divrḗ
  2. word
  3. n m pl con
  1. nᵉḥemyā́
  2. Nehemiah
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. ḥăxalyā́
  2. Hacaliah
  3. pn m sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. vᵉ
  2. in
  3. prep
  1. ḥṓdeš
  2. month
  3. n m sg con
  1. *kislēw
  2. Kislev
  3. pn sg abs
  1. šᵉnat
  2. year
  3. n f sg con
  1. ʿeśrī́m
  2. twenty
  3. n m pl abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. ʾănī
  2. i
  3. prop I sg
  1. hāyī́
  2. be
  3. v √qal perf I sg
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. šūšán
  2. Susa
  3. pn sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -b-bīrā́
  2. citadel
  3. n f sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »