« Hosea » « 1 » : « 1 »

דְּבַר־יְהוָ֣ה ׀ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֗ה אֶל־הוֹשֵׁ֙עַ֙ בֶּן־בְּאֵרִ֔י בִּימֵ֨י עֻזִּיָּ֥ה יוֹתָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖ה מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה וּבִימֵ֛י יָרָבְעָ֥ם בֶּן־יוֹאָ֖שׁ מֶ֥לֶךְ יִשְׂרָאֵֽל׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 14100
This is the word of the lord that came to Hosea son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and of Jeroboam son of Jehoash, king of Israel.

/dᵉvar ʾădōnāy ʾăšer hāyā́ ʾel hōšḗaʿ ben bᵉʾērī́ bi ymē ʿuzziyyā́ yōtā́m ʾāḥā́z yᵉḥizqiyyā́ malᵉxḗ yᵉhūdā́ ū vi ymē yārovʿā́m ben yōʾā́š mélex yiśrāʾḗl /

Gloss translation

  1. dᵉvar
  2. word
  3. n m sg con
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. hāyā́
  2. be
  3. v √qal perf III m sg
  1. ʾel
  2. to
  3. prep
  1. hōšḗaʿ
  2. Hosea
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. bᵉʾērī́
  2. Beeri
  3. pn m sg abs
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. ʿuzziyyā́
  2. Uzziah
  3. pn m sg abs
  1. yōtā́m
  2. Jotham
  3. pn m sg abs
  1. ʾāḥā́z
  2. Ahaz
  3. pn m sg abs
  1. yᵉḥizqiyyā́
  2. Hezekiah
  3. pn m sg abs
  1. malᵉxḗ
  2. king
  3. n m pl con
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. vi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. yārovʿā́m
  2. Jeroboam
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. yōʾā́š
  2. Joash
  3. pn m sg abs
  1. mélex
  2. king
  3. n m sg con
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel
  3. pn sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »