« Lamentations » « 1 » : « 1 »

אֵיכָ֣ה ׀ יָשְׁבָ֣ה בָדָ֗ד הָעִיר֙ רַבָּ֣תִי עָ֔ם הָיְתָ֖ה כְּאַלְמָנָ֑ה רַּבָּ֣תִי בַגּוֹיִ֗ם שָׂרָ֙תִי֙ בַּמְּדִינ֔וֹת הָיְתָ֖ה לָמַֽס׃ (ס)

Debug: verse number 19864How lonely lies the city, once so full of people! She who was great among the nations has become a widow. The princess of the provinces has become a slave.

/ʾēxā́ yāšᵉvā́ vādā́d hā ʿīr rabbā́tī ʿām hāyᵉtā́ kᵉ ʾalmānā́ rabbā́tī va -g-gōyím śārā́tī ba -m-mᵉdīnṓt hāyᵉtā́ lā mas /

Gloss translation

  1. ʾēxā́
  2. how
  3. ptcl?
  1. yāšᵉvā́
  2. sit
  3. v √qal perf III f sg
  1. vādā́d
  2. alone
  3. adv m sg abs
  1. the
  2. art
  1. ʿīr
  2. town
  3. n f sg abs
  1. rabbā́
  2. much
  3. a f sg con
  1. ʿām
  2. people
  3. n m sg abs
  1. hāyᵉtā́
  2. be
  3. v √qal perf III f sg
  1. kᵉ
  2. as
  3. prep
  1. ʾalmānā́
  2. widow
  3. n f sg abs
  1. rabbā́
  2. much
  3. n f sg con
  1. va
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -g-gōyím
  2. people
  3. n m pl abs
  1. śārā́
  2. mistress
  3. n f sg con
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -m-mᵉdīnṓt
  2. district
  3. n f pl abs
  1. hāyᵉtā́
  2. be
  3. v √qal perf III f sg
  1. to
  2. prep
  1. mas
  2. forced labour
  3. n m sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »