« Isaiah » « 1 » : « 1 »

חֲזוֹן֙ יְשַֽׁעְיָ֣הוּ בֶן־אָמ֔וֹץ אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה עַל־יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלִָ֑ם בִּימֵ֨י עֻזִּיָּ֧הוּ יוֹתָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖הוּ מַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 10172
This is the vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah son of Amoz saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

/ḥăzōn yᵉšaʿyā́hū ven ʾāmṓṣ ʾăšer ḥāzā́ ʿal yᵉhūdā́ wi yrūšālā́im bi ymē ʿuzziyyā́hū yōtā́m ʾāḥā́z yᵉḥizqiyyā́hū malᵉxḗ yᵉhūdā́ /

Gloss translation

  1. ḥăzōn
  2. vision
  3. n m sg con
  1. yᵉšaʿyā́
  2. Isaiah
  3. pn m sg abs
  1. ven
  2. son
  3. n m sg con
  1. ʾāmṓ
  2. Amoz
  3. pn m sg abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. ḥāzā́
  2. see
  3. v √qal perf III m sg
  1. ʿal
  2. upon
  3. prep
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs
  1. wi
  2. and
  3. cnj
  1. yrūšālā́im
  2. Jerusalem
  3. pn sg abs
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. ʿuzziyyā́
  2. Uzziah
  3. pn m sg abs
  1. yōtā́m
  2. Jotham
  3. pn m sg abs
  1. ʾāḥā́z
  2. Ahaz
  3. pn m sg abs
  1. yᵉḥizqiyyā́
  2. Hezekiah
  3. pn m sg abs
  1. malᵉxḗ
  2. king
  3. n m pl con
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »