« Micah » « 1 » : « 1 »

דְּבַר־יְהוָ֣ה ׀ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֗ה אֶל־מִיכָה֙ הַמֹּ֣רַשְׁתִּ֔י בִּימֵ֥י יוֹתָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖ה מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה אֲשֶׁר־חָזָ֥ה עַל־שֹׁמְר֖וֹן וִירֽוּשָׁלִָֽם׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 14585
This is the word of the lord that came to Micah the Moreshite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah—what he saw regarding Samaria and Jerusalem:

/dᵉvar ʾădōnāy ʾăšer hāyā́ ʾel mīxā́ ha-m-mōraštī bi ymē yōtā́m ʾāḥā́z yᵉḥizqiyyā́ malᵉxḗ yᵉhūdā́ ʾăšer ḥāzā́ ʿal šōmᵉrṓn wi yrūšālā́im /

Gloss translation

  1. dᵉvar
  2. word
  3. n m sg con
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. hāyā́
  2. be
  3. v √qal perf III m sg
  1. ʾel
  2. to
  3. prep
  1. mīxā́
  2. Micah
  3. pn m sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -m-mōraštī
  2. from Moresheth
  3. n m sg abs
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. yōtā́m
  2. Jotham
  3. pn m sg abs
  1. ʾāḥā́z
  2. Ahaz
  3. pn m sg abs
  1. yᵉḥizqiyyā́
  2. Hezekiah
  3. pn m sg abs
  1. malᵉxḗ
  2. king
  3. n m pl con
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. ḥāzā́
  2. see
  3. v √qal perf III m sg
  1. ʿal
  2. upon
  3. prep
  1. šōmᵉrṓn
  2. Samaria
  3. pn sg abs
  1. wi
  2. and
  3. cnj
  1. yrūšālā́im
  2. Jerusalem
  3. pn sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »