« Amos » « 1 » : « 1 »

דִּבְרֵ֣י עָמ֔וֹס אֲשֶׁר־הָיָ֥ה בַנֹּקְדִ֖ים מִתְּק֑וֹעַ אֲשֶׁר֩ חָזָ֨ה עַל־יִשְׂרָאֵ֜ל בִּימֵ֣י ׀ עֻזִיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה וּבִימֵ֞י יָרָבְעָ֤ם בֶּן־יוֹאָשׁ֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל שְׁנָתַ֖יִם לִפְנֵ֥י הָרָֽעַשׁ׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 14370
These are the words of Amos, who was among the sheepherders of Tekoa—what he saw concerning Israel two years before the earthquake, in the days when Uzziah was king of Judah and Jeroboam son of Jehoash was king of Israel.

/divrḗ ʿāmṓs ʾăšer hāyā́ va -n-nōqᵉdī́m mi-t-tᵉqōaʿ ʾăšer ḥāzā́ ʿal yiśrāʾḗl bi ymē ʿuzziyyā́ mélex yᵉhūdā́ ū vi ymē yārovʿā́m ben yōʾā́š mélex yiśrāʾḗl šᵉnātáyim li fᵉnē hā rā́ʿaš /

Gloss translation

  1. divrḗ
  2. word
  3. n m pl con
  1. ʿāmṓs
  2. Amos
  3. pn m sg abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. hāyā́
  2. be
  3. v √qal perf III m sg
  1. va
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -n-nōqᵉdī́m
  2. sheep-raiser
  3. n m pl abs
  1. mi
  2. from
  3. prep
  1. -t-tᵉqōaʿ
  2. Tekoa
  3. pn sg abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. ḥāzā́
  2. see
  3. v √qal perf III m sg
  1. ʿal
  2. upon
  3. prep
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel
  3. pn sg abs
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. ʿuzziyyā́
  2. Uzziah
  3. pn m sg abs
  1. mélex
  2. king
  3. n m sg con
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. vi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. yārovʿā́m
  2. Jeroboam
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. yōʾā́š
  2. Joash
  3. pn m sg abs
  1. mélex
  2. king
  3. n m sg con
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel
  3. pn sg abs
  1. šᵉnātáyim
  2. year
  3. n f 2 abs
  1. li
  2. to
  3. prep
  1. fᵉnē
  2. face
  3. n m pl con
  1. the
  2. art
  1. ́ʿaš
  2. quaking
  3. n m sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »