« Zephaniah » « 1 » : « 1 »

דְּבַר־יְהוָ֣ה ׀ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֗ה אֶל־צְפַנְיָה֙ בֶּן־כּוּשִׁ֣י בֶן־גְּדַלְיָ֔ה בֶּן־אֲמַרְיָ֖ה בֶּן־חִזְקִיָּ֑ה בִּימֵ֛י יֹאשִׁיָּ֥הוּ בֶן־אָמ֖וֹן מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃

Debug: verse number 14793This is the word of the lord that came to Zephaniah son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah son of Amon king of Judah:

/dᵉvar ʾădōnāy ʾăšer hāyā́ ʾel ṣᵉfanyā́ ben kūšī́ ven gᵉdalyā́ ben ʾămaryā́ ben ḥizqiyyā́ bi ymē yōšiyyā́hū ven ʾāmṓn mélex yᵉhūdā́ /

Gloss translation

  1. dᵉvar
  2. word
  3. n m sg con
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. hāyā́
  2. be
  3. v √qal perf III m sg
  1. ʾel
  2. to
  3. prep
  1. ṣᵉfanyā́
  2. Zephaniah
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. kūšī́
  2. Cushi
  3. pn m sg abs
  1. ven
  2. son
  3. n m sg con
  1. gᵉdalyā́
  2. Gedaliah
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. ʾămaryā́
  2. Amariah
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. ḥizqiyyā́
  2. Hizkiah
  3. pn m sg abs
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. yōšiyyā́
  2. Josiah
  3. pn m sg abs
  1. ven
  2. son
  3. n m sg con
  1. ʾāmṓn
  2. Amon
  3. pn m sg abs
  1. mélex
  2. king
  3. n m sg con
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »