« Daniel » « 1 » : « 1 »

בִּשְׁנַ֣ת שָׁל֔וֹשׁ לְמַלְכ֖וּת יְהוֹיָקִ֣ים מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֑ה בָּ֣א נְבוּכַדְנֶאצַּ֧ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֛ל יְרוּשָׁלִַ֖ם וַיָּ֥צַר עָלֶֽיהָ׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 20407
In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it.

/bi šᵉnat šālṓš lᵉ malᵉxū́t yᵉhōyāqī́m mélex yᵉhūdā́ bā nᵉvūxadneṣṣár mélex bāvél yᵉrūšāláim wa-y-yā́ṣar ʿāléhā /

Gloss translation

  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. šᵉnat
  2. year
  3. n f sg con
  1. šālṓš
  2. three
  3. n sg abs
  1. lᵉ
  2. to
  3. prep
  1. malᵉxū́t
  2. kingship
  3. n f sg con
  1. yᵉhōyāqī́m
  2. Jehoiakim
  3. pn m sg abs
  1. mélex
  2. king
  3. n m sg con
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs
  1. come
  2. v √qal perf III m sg
  1. nᵉvūxadneṣṣár
  2. Nebuchadnezzar
  3. pn m sg abs
  1. mélex
  2. king
  3. n m sg con
  1. bāvél
  2. Babel
  3. pn sg abs
  1. yᵉrūšāláim
  2. Jerusalem
  3. pn sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. -y-yā́ṣar
  2. bind
  3. v √qal wy III m sg
  1. ʿālé
  2. upon
  3. prep + III f sg

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »